لنگه کفش گاندی

یک بار گاندی در حین سوارشدن قطار،یک لنگه کفشش درامد و روی خط آهن افتاد. او به خاطر حرکت قطار نتوانست پیاده شود وآن را بردارد.در همان لحظه گاندی با خونسردی لنگه کفش دیگرش را در آورد و آن را در مقابل دیدگان حیرت زده اطرافیان،طوری به عقب پرتاب کرد که نزدیک لنگه کفش قبلی افتاد.

یکی از همسفرانش علت امر راپرسید.گاندی خندید و در جواب گفت:مرد بینوایی که لنگه کفش قبلی را پیدا کند،حالا میتواند لنگه کفش دیگر را نیز برداشته و از آن استفاده کند.متفکرهیپنوتیزم

زهرهعینک

/ 1 نظر / 8 بازدید
Rain boy

[فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته][فرشته] این گاندی هم فرشته ای بوده واسه خودش