عشق ورزیدن...

کسی که نمی تواند عشق بورزد؛

باهوش هم نمی تواند باشد،

باوقار هم نمی تواند باشد،

زیبا هم نمی تواند باشد،

زندگی چنین کسی، تراژدی است.

مرضیهقلب

/ 0 نظر / 15 بازدید